Protectia datelor cu caracter personal

Politica de Protecție a datelor

Prevederi legale

Folosirea/navigarea pe site-ul www.sda.ro (în continuare „Site”) de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și SDA-SERVICII DE DEPOZITARE SI ARHIVARE SRL (în continuare „SDA”).

 SDA a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor si confidențialitate.

 Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează.

 Limitarea răspunderii

SDA va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, SDA nu este ținut responsabil pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că SDA nu va fi ținut responsabil pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă și nu poate fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii specifice SDA.

Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. SDA nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.

SDA își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.
Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. SDA nu va fi responsabilă pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.

Informațiile cuprinse în acest Site: (i) au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora SDA nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate; (iv) nu constituie și nici nu poate substitui o consultație juridică de specialitate în orice domeniu.

SDA nu garantează și nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

SDA respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu: nume, compania pe care o reprezentati, functia dvs., e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru obtinerea prezentarii societatii SDA sau pentru executarea demersurilor comerciale cu dumneavoastră.

În plus, SDA colectează unele informații referitoare la colaboratorii săi, conform legii. Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

 Temeiurile juridice ale prelucrării

 A. Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]
În activitatea SDA, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor clienților persoane fizice sau juridice, în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod concret si legal de la clienți.

 B. Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR]
Acest tip de prelucrare are loc, spre exemplu, atunci când inițiativa încheierii contractului de prestari servicii aparține unui nou client, persoană juridică. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care sunt angajati imputerniciti ai clienților SDA persoane juridice, în scopul de a asigura accesul controlat la informatiile/documentele depozitate de clienti la SDA. Vom prelucra in acest sens urmatoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele persoanelor împuternicite în contract;
 • adresa de e-mail a persoanelor împuternicite în contract;
 • seria si numarul de buletin
 • adresa de domiciliu

C. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR] 
Pentru a realiza activitatea arhivistica de utilizare a documentelor detinute conform Legii 16/1996, respectiv pentru a putea  raspunde solicitarii dvs. avem nevoie să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu: nume, prenume, compania/societatea la care ati lucrat, functia/functiile dvs. detinute la fostele societati, e-mail, număr de telefon, copie dupa cartea de munca).

Datele cu caracter personal ale minorilor

SDA nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care SDA descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. 

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

 A. Dreptul de acces, adică de a obține din partea SDA o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita SDA rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 • existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora. 

B. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la SDA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea SDA ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația SDA de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
 

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SDA în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea.

 D. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când: 

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care SDA verifică exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • SDA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

E. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat SDA într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea SDA, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

F. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail office@sda.ro , sau la sediul SDA: str. 13 Decembrie nr. 96A, Brașov, jud. Brașov.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. SDA nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către SDA și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

 Transferul datelor cu caracter personal

SDA nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile SDA, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

SDA nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

 Securitatea datelor

SDA ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori.

SDA se angajeaza sa protejeze informatiile sale si ale clientilor, sa monitorizeze, sa evalueze si sa imbunatateasca adecvarea si eficacitatea acestei protectii din punct de vedere personal, metode si active, inclusiv hardware si software, sa stabileasca si sa atinga standarde de securitate a informatiei apte sa indeplineasca si sa satisfaca toate cerintele legislative precum si obligatiile contractuale de securitate.